หน้าหลัก

คำอธิบาย

คู่มือการเข้าใช้งานระบบ Download

การบันทึกครุภัณฑ์

รายการที่ต้องบันทึกข้อมูล เป็นครุภัณฑ์ที่ได้รับตั้งแต่ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน

- โรงพยาบาล ราคาตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ราคาตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป

การบันทึกสิ่งก่อสร้าง

รายการที่ต้องบันทึกข้อมูล เป็นสิ่งก่อสร้างทั้งหมดที่มีราคา ดังต่อไปนี้

- โรงพยาบาล ราคาตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ราคาตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป