Untitled Document จำนวนผู้ป่วย   ส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพ   ทันตกรรมพื้นฐาน   ทันตกรรมเฉพาะทาง  FTE   ทุกกลุ่ม

ลำดับ ตัวชี้วัด Feedback ตัวชี้วัด script SQL - เงื่อนไข จังหวัด อ.เมืองนครศรีธรรมราช อ.พรหมคีรี อ.ลานสกา อ.ฉวาง อ.พิปูน อ.เชียรใหญ่ อ.ชะอวด อ.ท่าศาลา อ.ทุ่งสง อ.นาบอน อ.ทุ่งใหญ่ อ.ปากพนัง อ.ร่อนพิบูลย์ อ.สิชล อ.ขนอม อ.หัวไทร อ.บางขัน อ.ถ้ำพรรณรา อ.จุฬาภรณ์ อ.พระพรหม อ.นบพิตำ อ.ช้างกลาง อ.เฉลิมพระเกียรติ
1 ผู้ป่วยนอกรวมทุกสิทธิ์ (คน) Feedback SQL - เงื่อนไข 303,078 22,864 6,111 8,907 17,951 5,606 13,501 15,799 29,601 27,515 8,082 15,052 22,946 17,976 22,222 6,084 18,843 13,991 6,620 7,319 6,176 4,387 2,679 2,846
2 ผู้ป่วยนอกรวมทุกสิทธิ์ (ครั้ง) Feedback SQL - เงื่อนไข 517,244 36,578 10,235 17,123 30,227 9,880 24,209 27,337 56,962 46,662 12,818 24,718 43,345 29,581 38,322 9,899 28,641 23,088 10,560 12,139 9,715 6,379 4,316 4,510
3 ผู้ป่วยนอกสิทธิ UC (คน) Feedback SQL - เงื่อนไข 260,458 18,412 5,029 7,615 15,586 4,800 11,514 14,126 26,423 21,881 5,671 13,343 19,280 15,544 19,666 5,043 16,784 12,733 5,782 6,298 5,709 4,149 2,496 2,574
4 ผู้ป่วยนอกสิทธิ UC (ครั้ง) Feedback SQL - เงื่อนไข 443,279 29,969 8,477 14,287 25,820 8,370 20,560 24,105 50,143 36,634 9,292 22,171 37,069 25,162 33,275 7,944 25,597 21,342 9,233 10,441 9,093 6,105 4,057 4,133
5 ผู้ป่วยในรวมทุกสิทธิ์ (visit) Feedback SQL - เงื่อนไข 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6 ผู้ป่วยในสิทธิ UC (visit) Feedback SQL - เงื่อนไข 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7 refer in รวมทุกสิทธิ์ (ครั้ง) Feedback SQL - เงื่อนไข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 refer out รวมทุกสิทธิ์ (ครั้ง) Feedback SQL - เงื่อนไข 5,239 2,130 7 263 175 4 91 3 602 793 59 28 339 190 97 7 255 70 6 3 103 10 3 1
9 ตรวจสุขภาพช่องปากรวมทุกกลุ่ม ตรวจเพื่อวางแผน รักษา และประเมินผล (คน) Feedback SQL - เงื่อนไข 187,430 9,089 1,808 4,329 11,924 1,706 8,435 12,596 16,617 17,048 3,038 11,460 15,531 12,830 15,903 1,683 13,598 8,312 5,939 4,024 5,040 2,555 1,907 2,058
10 ตรวจสุขภาพช่องปากรวมทุกกลุ่ม ตรวจเพื่อวางแผน รักษา และประเมินผล (ครั้ง) Feedback SQL - เงื่อนไข 265,162 15,149 2,973 5,890 14,544 2,951 11,035 20,220 22,681 24,379 3,664 16,033 29,147 15,361 20,610 2,091 18,117 11,799 7,568 4,819 6,639 4,167 2,496 2,829
11 ตรวจสุขภาพช่องปาก ในหญิงตั้งครรภ์ (คน) Feedback SQL - เงื่อนไข 7,140 230 185 284 591 19 295 357 778 744 201 316 125 776 396 1 391 640 217 143 325 52 49 25
12 ตรวจสุขภาพช่องปาก ในเด็ก ป.1 (คน) Feedback SQL - เงื่อนไข 7,981 221 32 257 516 174 392 590 841 606 200 501 329 452 771 267 534 502 120 257 214 29 147 29
13 sealant (ครั้ง) Feedback SQL - เงื่อนไข 11,347 1,210 108 405 1,024 551 632 526 872 350 553 179 107 752 1,206 181 890 872 78 235 363 72 113 68
14 sealant ป1 (คน) Feedback SQL - เงื่อนไข 3,653 304 24 190 389 146 132 269 316 127 137 61 30 287 358 75 351 197 20 67 81 25 51 16
15 sealant ป1 (ซี่) Feedback SQL - เงื่อนไข 3,967 319 40 198 479 158 152 271 325 135 160 62 35 304 396 82 371 215 20 67 82 26 53 17
16 ฟลูออไรด์(ครั้ง) Feedback SQL - เงื่อนไข 14,237 870 165 1,073 1,306 34 1,326 623 782 1,578 47 874 655 836 1,057 5 781 1,172 142 44 456 168 28 215
17 PRR (ครั้ง) Feedback SQL - เงื่อนไข 3,612 56 2 113 858 50 448 312 50 73 262 8 36 374 405 113 80 91 94 86 84 2 15 0
18 PRR (ซี่) Feedback SQL - เงื่อนไข 3,647 56 2 113 863 50 448 312 50 74 265 8 36 395 405 113 80 91 94 86 88 3 15 0
19 ฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ หรือฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ และplaque control (ครั้ง) Feedback SQL - เงื่อนไข 39,644 1,361 0 3,058 1,211 2,772 881 699 5,894 133 636 80 122 4,252 11,820 254 2,330 14 198 8 3,297 621 3 0
20 ฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ ในหญิงตั้งครรภ์(ครั้ง) Feedback SQL - เงื่อนไข 852 6 0 116 6 77 23 5 319 0 10 0 0 81 87 37 10 1 39 0 35 0 0 0
21 ฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ และplaque control ในหญิงตั้งครรภ์(ครั้ง) Feedback SQL - เงื่อนไข 332 11 0 0 2 1 4 3 291 3 3 0 0 1 0 0 4 0 5 0 0 0 4 0
22 ขูดหินปูน (ครั้ง) Feedback SQL - เงื่อนไข 31,263 1,966 954 1,504 1,862 850 1,963 2,398 2,547 2,747 1,313 1,431 1,692 2,168 2,280 845 1,083 1,249 485 640 997 168 117 4
23 ถอนฟัน (ครั้ง) Feedback SQL - เงื่อนไข 81,549 4,047 2,579 3,064 5,074 1,965 4,788 4,903 7,403 6,634 3,054 3,864 4,455 5,100 6,315 2,754 4,327 3,507 1,438 2,473 1,967 1,160 366 312
24 ถอนฟัน (ซี่) Feedback SQL - เงื่อนไข 82,762 4,100 2,590 3,090 5,131 1,973 4,833 4,924 7,490 6,787 3,110 3,885 4,504 5,341 6,360 2,778 4,367 3,520 1,441 2,503 1,981 1,375 366 313
25 อุดฟัน (ครั้ง) Feedback SQL - เงื่อนไข 56,901 1,497 1,578 2,627 2,802 1,569 4,074 4,216 7,019 5,839 1,645 1,979 2,653 5,069 3,492 1,408 2,310 2,760 600 1,744 1,055 554 183 228
26 อุดฟัน (ซี่) Feedback SQL - เงื่อนไข 67,235 1,714 1,864 3,288 3,291 1,792 4,990 4,708 8,757 6,502 1,826 2,093 3,062 6,405 3,917 1,728 2,675 3,236 686 2,129 1,320 789 204 259
27 รักษาคลองรากฟัน (ครั้ง) ฟันแท้ หน้า (รวม one visit) Feedback SQL - เงื่อนไข 2,371 25 13 131 160 37 124 138 644 219 67 58 178 113 89 52 26 119 58 119 1 0 0 0
28 รักษาคลองรากฟัน (ซี่) ฟันแท้ หน้า (รวม one visit) Feedback SQL - เงื่อนไข 593 6 1 23 30 8 42 38 137 58 17 14 56 35 13 17 5 55 5 33 0 0 0 0
29 รักษาคลองรากฟัน (ครั้ง) ฟันแท้ กรามน้อย (รวม one visit) Feedback SQL - เงื่อนไข 800 2 7 58 44 31 45 34 178 95 16 8 87 56 17 34 11 23 5 48 1 0 0 0
30 รักษาคลองรากฟัน (ซี่) ฟันแท้ กรามน้อย (รวม one visit) Feedback SQL - เงื่อนไข 352 0 1 27 17 14 23 10 84 44 6 3 30 27 6 19 7 7 2 25 0 0 0 0
31 รักษาคลองรากฟัน (ครั้ง) ฟันแท้ กราม (รวม one visit) Feedback SQL - เงื่อนไข 895 3 2 102 64 64 153 41 81 90 20 4 44 95 19 10 22 42 16 15 8 0 0 0
32 รักษาคลองรากฟัน (ซี่) ฟันแท้ (รวม one visit) Feedback SQL - เงื่อนไข 151 0 0 17 3 13 40 7 2 16 0 0 13 21 0 0 4 11 1 3 0 0 0 0
33 รักษาคลองรากฟัน (ครั้ง) ฟันแท้ ที่ยุ่งยาก (retreat, root canal obstruction, Internal root repair, Apexification) Feedback SQL - เงื่อนไข 154 0 3 0 3 2 4 28 16 28 9 0 5 1 1 2 5 40 2 4 0 0 1 0
34 รักษาคลองรากฟัน (ซี่) ฟันแท้ ที่ยุ่งยาก (retreat, root canal obstruction, Internal root repair, Apexification) Feedback SQL - เงื่อนไข 36 0 1 0 1 0 0 7 1 3 0 0 1 0 1 2 0 14 2 2 0 0 1 0
35 รักษาทางปริทันต์ (ครั้ง) ปริทันต์3-4 Feedback SQL - เงื่อนไข 1,256 13 20 125 65 103 119 30 127 45 19 55 63 126 116 7 115 47 17 25 19 0 0 0
36 รักษาทางปริทันต์ (ครั้ง) ปริทันต์5-8 Feedback SQL - เงื่อนไข 106 4 2 2 18 1 16 5 8 5 4 2 5 6 4 8 6 4 1 4 1 0 0 0
37 ทันตกรรมสำหรับเด็ก (ครั้ง) เด็ก2-5 Feedback SQL - เงื่อนไข 14,902 885 165 1,082 1,306 34 1,360 700 1,004 1,658 47 877 659 975 1,084 7 797 1,203 143 48 466 159 28 215
38 ทันตกรรมประดิษฐ์ (ครั้ง) removeableรวม ARPD, MRPD, Single Complete Denture, Complete Denture, งานซ่อมฟันเทียมถอดได้ และงานฟันเทียมถอดได้อื่นๆ Feedback SQL - เงื่อนไข 6,600 211 17 352 748 163 347 239 1,456 431 202 228 321 361 344 185 211 188 163 315 118 0 0 0
39 ทันตกรรมประดิษฐ์ (ชิ้น) ARPD ไม่รวมงานซ่อมฟันเทียม Feedback SQL - เงื่อนไข 1,264 62 1 86 93 28 132 60 109 38 27 70 75 67 117 30 69 30 34 108 28 0 0 0
40 ทันตกรรมประดิษฐ์ (ชิ้น) MRPD ไม่รวมงานซ่อมฟันเทียม Feedback SQL - เงื่อนไข 185 6 0 4 21 5 10 16 17 31 2 1 17 10 15 8 9 2 4 7 0 0 0 0
41 ทันตกรรมประดิษฐ์ (ชิ้น) Single Complete Denture ไม่รวมงานซ่อมฟันเทียม Feedback SQL - เงื่อนไข 2,815 41 5 167 326 74 84 89 773 224 92 70 102 112 192 65 52 85 61 86 115 0 0 0
42 ทันตกรรมประดิษฐ์ (ชิ้น) Complete Denture ไม่รวมงานซ่อมฟันเทียม Feedback SQL - เงื่อนไข 907 0 0 72 126 28 14 4 281 87 34 0 7 42 79 14 18 21 29 1 50 0 0 0
43 ทันตกรรมประดิษฐ์ (ครั้ง) แยกสิทธิ UC removeableรวม ARPD, MRPD, Single Complete Denture, Complete Denture, งานซ่อมฟันเทียมถอดได้ และงานฟันเทียมถอดได้อื่นๆ Feedback SQL - เงื่อนไข 4,587 147 12 241 503 111 245 131 1,123 246 153 154 194 215 210 147 160 147 136 207 105 0 0 0
44 ทันตกรรมประดิษฐ์ (ชิ้น) ARPD แยกสิทธิ UC ไม่รวมงานซ่อมฟันเทียม Feedback SQL - เงื่อนไข 752 53 0 59 33 21 95 33 78 11 16 44 34 31 42 19 52 21 23 64 23 0 0 0
45 ทันตกรรมประดิษฐ์ (ชิ้น) MRPD แยกสิทธิ UC ไม่รวมงานซ่อมฟันเทียม Feedback SQL - เงื่อนไข 55 2 0 1 4 3 4 7 1 2 1 0 6 1 4 5 5 1 3 5 0 0 0 0
46 ทันตกรรมประดิษฐ์ (ชิ้น) Single Complete Denture แยกสิทธิ UC ไม่รวมงานซ่อมฟันเทียม Feedback SQL - เงื่อนไข 4,874 44 4 303 651 125 137 106 1,313 401 210 122 141 208 356 107 95 100 107 81 263 0 0 0
47 ทันตกรรมประดิษฐ์ (ชิ้น) Complete Denture แยกสิทธิ UC ไม่รวมงานซ่อมฟันเทียม Feedback SQL - เงื่อนไข 748 0 0 56 110 21 12 3 230 65 32 0 6 36 61 10 16 17 25 1 47 0 0 0
48 ทันตกรรมประดิษฐ์ (ครั้ง) fix รวม crown, bridge, งานซ่อมฟันเทียมติดแน่น และงานฟันเทียมติดแน่นอื่นๆ Feedback SQL - เงื่อนไข 411 45 0 5 22 25 77 26 14 81 12 1 50 5 5 1 32 7 0 3 0 0 0 0
49 ทันตกรรมประดิษฐ์ (ซี่) fix รวม crown และ bridge ไม่รวมงานซ่อมฟันเทียม Feedback SQL - เงื่อนไข 411 45 0 5 22 25 77 26 14 81 12 1 50 5 5 1 32 7 0 3 0 0 0 0
50 ทันตกรรมจัดฟัน (ครั้ง) ทันตกรรมจัดฟัน 2-9 Feedback SQL - เงื่อนไข 1,700 570 0 0 4 0 2 39 927 18 0 0 1 104 25 0 1 7 2 0 0 0 0 0
51 งานศัลยกรรมช่องปาก (ครั้ง) ศัลยกรรมช่องปาก 2-7 Feedback SQL - เงื่อนไข 4,049 479 95 125 358 67 238 120 585 500 148 185 236 116 264 74 128 98 67 107 53 6 0 0
52 งาน Indirect Veneer, Inlay, Onlay (ครั้ง) ทันตกรรมหัตถการ 4 Feedback SQL - เงื่อนไข 17 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0
53 งานทันตกรรมบดเคี้ยว (ครั้ง) ทันตกรรมบดเคี้ยว 3-5 Feedback SQL - เงื่อนไข 494 33 8 25 27 18 106 10 32 17 32 18 31 39 20 11 13 7 17 16 13 1 0 0
54 การตรวจช่องปากเด็ก 0-2 ปี (คน)(dental) Feedback SQL - เงื่อนไข 32,206 3,409 702 980 1,528 599 905 1,790 2,674 3,542 685 2,041 2,008 1,487 1,885 252 1,694 1,907 530 753 1,055 807 441 532
55 การฝึกทักษะการแปรงฟันในผู้ปกครองเด็ก 0-2 ปี(คน) Feedback SQL - เงื่อนไข 4,029 236 0 391 235 102 104 224 1,088 0 22 0 1 669 136 83 315 2 1 0 419 1 0 0
56 การให้ฟลูออไรด์ในเด็ก 0-2 ปี(คน) Feedback SQL - เงื่อนไข 5,343 345 35 480 665 4 384 255 308 631 11 310 72 237 689 0 276 202 71 5 170 79 0 114
57 การให้ฟลูออไรด์ในเด็ก 0-2 ปี(ครั้ง) Feedback SQL - เงื่อนไข 7,300 456 37 785 858 4 569 376 548 796 11 461 128 285 863 0 365 236 91 5 185 104 0 137
58 การตรวจช่องปากเด็ก 3-5 ปี (คน)(dental) Feedback SQL - เงื่อนไข 15,388 1,410 203 485 915 310 440 781 1,104 1,287 180 1,104 1,369 619 1,242 87 670 1,041 255 609 617 223 186 251
59 การให้ฟลูออไรด์ในเด็ก 3-5 ปี(คน) Feedback SQL - เงื่อนไข 1,544 90 18 102 127 17 149 64 13 114 10 173 110 102 23 1 154 98 21 13 111 1 11 22
60 การให้ฟลูออไรด์ในเด็ก 3-5 ปี(ครั้ง) Feedback SQL - เงื่อนไข 1,744 98 21 142 129 18 171 75 16 136 10 222 124 115 25 1 156 99 22 13 117 1 11 22
61 ตรวจสุขภาพช่องปาก ในเด็ก ป.3 (คน) Feedback SQL - เงื่อนไข 3,374 64 24 188 275 14 120 104 475 173 88 229 147 171 265 144 304 86 92 188 101 23 90 9
62 ตรวจสุขภาพช่องปาก ในเด็ก ป.3 (ครั้ง) Feedback SQL - เงื่อนไข 3,698 73 24 213 342 14 134 134 500 183 88 254 175 184 282 144 341 87 101 194 107 24 91 9
63 ตรวจสุขภาพช่องปาก ในเด็ก ป.6 (คน) Feedback SQL - เงื่อนไข 3,253 76 22 142 238 60 104 90 479 208 63 198 159 163 203 137 366 76 59 175 90 20 97 28
64 ตรวจสุขภาพช่องปาก ในเด็ก ป.6 (ครั้ง) Feedback SQL - เงื่อนไข 3,565 85 23 155 287 61 119 111 497 219 63 221 219 180 210 140 397 78 77 180 98 20 97 28
65 การตรวจช่องปากผู้สูงอายุ (คน)(dental) Feedback SQL - เงื่อนไข 16,380 843 42 165 596 362 401 666 2,092 899 183 219 4,302 910 1,039 31 1,927 28 647 606 138 55 30 199
66 การฝึกทักษะการแปรงฟันในผู้สูงอายุ (คน) Feedback SQL - เงื่อนไข 1,298 0 0 109 18 274 0 12 301 1 2 0 7 275 59 3 129 0 2 0 61 45 0 0
67 การให้ฟลูออไรด์ในผู้สูงอายุ(คน) Feedback SQL - เงื่อนไข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 การให้ฟลูออไรด์ในผู้สูงอายุ (ครั้ง) Feedback SQL - เงื่อนไข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 sealant (คน) Feedback SQL - เงื่อนไข 12,282 908 38 482 1,068 282 618 592 971 491 603 427 209 929 1,124 256 1,215 1,212 110 189 316 89 127 26
70 ทันตกรรมทั่วไป (FTE) Feedback SQL - เงื่อนไข 575,051 35,481 11,405 20,321 29,680 12,056 24,846 34,949 59,544 49,523 12,983 26,779 42,735 40,902 49,730 12,226 32,804 23,981 11,517 12,128 15,372 7,351 4,023 4,715
71 ทันตกรรมเฉพาะทาง(FTE) Feedback SQL - เงื่อนไข 7,502 185 11 347 509 166 522 474 1,637 748 161 176 386 550 398 150 221 306 117 278 159 0 1 0
72