Health Data Center
Nakhon Si Thammarat

ระบบคลังข้อมูลด้านสุขภาพ จังหวัดนครศรีธรรมราช

WEB HOSxP WEB JHCIS

HDC

ระบบรายงานและการส่งข้อมูล 43 แฟ้มของจังหวัด

EH

ระบบตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม EH ทุกหน่วยบริการสามารถตรวจสอบได้

PDC

ระบบรายงาน datacenter จังหวัดนครศรีธรรมราช

RDC

ระบบรายงาน Datacenter เขตสุขภาพที่ 11

PDR

ระบบรายงานทันตสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

GIS

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ