รายงานอัตราการครองเตียง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.พ. 2566
วันที่

ศักยภาพการดูแลรักษา

อยู่ระหว่างการรักษา

6

รักษาใน รพ.

6

ใส่เครื่องช่วยหายใจ

1

Community Isolation

0

Home Isolation

0

รายงานอาการความรุนแรง
ประจำวันที่ 7 ก.พ. 2566
ความรุนแรง จำนวน
Mild 1
Moderate 2
Severe 3
รวมทั้งหมด 6
รายงานผู้ป่วยอาการรุนแรง
ประจำวันที่ 7 ก.พ. 2566
ลักษณะ จำนวน
High flow 1
Invasive ventilator 1
รวมทั้งหมด 2
รายงานแยกระดับเตียงในผู้ป่วยยืนยัน
ประจำวันที่ 7 ก.พ. 2566
ระดับเตียง จำนวน
ระดับ 1 ไม่ใช้ Oxygen 2
ระดับ 2.1 Oxygen low flow 2
ระดับ 2.2 Oxygen high flow 1
ระดับ3 ใส่ท่อและเครื่องช่วยหายใจ 1
รวมทั้งหมด 6

Copyright 2021 © สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช