แบบสำรวจความต้องการฉีดวัคซีน COVID-19

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประชาชนทั่วไป (18-59ปี)

เด็ก (12-18ปี 7กลุ่มโรค)

Copyright 2021 © สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช