รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีน

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ย. 2564
วันที่

รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีน

ประจำวันที่ 19 ก.ย. 2564
จำนวนการจอง

752

ประเภท จำนวน
บุคลากรทางการแพทย์ 1
อสม. 0
เจ้าหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3
ผู้มีโรคประจำตัว 72
ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 25
ประชาชนทั่วไป 646
อื่น (ไม่มีกลุ่ม) 5
จำนวนการฉีด

0

ประเภท เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 เข็มที่ 3
บุคลากรทางการแพทย์ 0 0 0
อสม. 0 0 0
เจ้าหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 0 0 0
ผู้มีโรคประจำตัว 0 0 0
ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 0 0 0
ประชาชนทั่วไป 0 0 0
อื่นๆ (ไม่มีกลุ่ม) 0 0 0

รายงานข้อมูลการฉีดสะสม

ประเภท เป้าหมาย จำนวนจอง จำนวนฉีด
ในจังหวัด ต่างจังหวัด Queue Slot รวมจอง เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 เข็มที่ 3 รวมฉีด
บุคลากรทางการแพทย์ 13,649 277 40 156 196 330 2,023 11,050 13,403
อสม. 23,428 110 577 1,754 2,331 3,577 16,716 183 20,476
21,162 910 5,900 1,518 7,418 2,777 11,341 400 14,518
ประเภท เป้าหมาย จำนวนจอง จำนวนฉีด
ในจังหวัด ต่างจังหวัด Queue Slot รวมจอง เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 เข็มที่ 3 รวมฉีด
ทหารที่เกี่ยวข้อง 827 52 26 78 104 97 522 14 633
ตำรวจที่เกี่ยวข้อง 2,685 200 43 94 137 102 2,739 7 2,848
เจ้าหน้าที่ ณ ช่องทางเข้า 119 77 18 70 88 50 190 1 241
เจ้าหน้าที่ควบคุมโรค 17,531 581 5,813 1,276 7,089 2,528 7,890 378 10,796
112,061 6,505 9,858 15,620 25,478 19,750 30,509 65 50,324
ประเภท เป้าหมาย จำนวนจอง จำนวนฉีด
ในจังหวัด ต่างจังหวัด Queue Slot รวมจอง เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 เข็มที่ 3 รวมฉีด
โรคทางเดินหายใจ 16,397 699 1,411 1,988 3,399 2,791 4,462 11 7,264
โรคหัวใจและหลอดเลือด 8,980 374 621 1,400 2,021 1,979 3,273 6 5,258
โรคไต 22,594 1,119 2,622 3,552 6,174 3,491 5,344 11 8,846
โรคหลอดเลือดสมอง 5,105 236 459 800 1,259 910 1,395 3 2,308
โรคมะเร็ง 3,724 250 287 600 887 673 1,067 4 1,744
โรคเบาหวาน 26,582 1,345 1,754 3,891 5,645 5,869 9,788 11 15,668
โรคอ้วน 28,679 2,482 2,704 3,389 6,093 4,037 5,180 19 9,236
ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 266,215 45,415 10,906 38,704 49,610 53,720 84,736 22 138,478
ประชาชนทั่วไป 591,722 40,660 151,682 75,313 226,995 69,504 73,338 904 143,746
อื่น (ไม่มีกลุ่ม) 9,728 774 22,803 1,331 24,134 976 2,064 4 3,044
รวมทั้งหมด 1,037,965 94,651 201,766 134,396 336,162 150,634 220,727 12,628 383,989

รายงานข้อมูลสะสมอาการไม่พึงประสงค์ หลังฉีดวัคซีน

ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. 2564 ถึงวันที่ 19 ก.ย. 2564
AstraZeneca
ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. 2564 ถึงวันที่ 19 ก.ย. 2564
อาการ บุคลากร
ทางการแพทย์
60 ปีขึ้นไป โรคประจำตัว เจ้าหน้าที่
อื่นๆ
ประชาชน
ทั่วไป
อื่น รวม
ไข้ 835 1,795 1,102 448 3,488 83 7,751
ปวดกล้ามเนื้อ 698 1,847 1,003 369 2,705 76 6,698
ปวดศีรษะ 642 1,420 848 348 2,762 71 6,091
ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณที่ฉีด 470 1,541 621 209 1,581 38 4,460
เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง 347 773 463 176 1,392 34 3,185
คลื่นไส้ 178 266 186 68 517 21 1,236
อื่นๆ 107 616 246 66 366 11 1,412
ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง 58 126 96 43 381 10 714
ท้องเสีย 89 117 114 33 289 8 650
อาเจียน 73 138 75 25 203 5 519
ผื่น 35 123 62 20 124 5 369
รวม 3,532 8,762 4,816 1,805 13,808 362 33,085
Pfizer, BioNTech
ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. 2564 ถึงวันที่ 19 ก.ย. 2564
อาการ บุคลากร
ทางการแพทย์
60 ปีขึ้นไป โรคประจำตัว เจ้าหน้าที่
อื่นๆ
ประชาชน
ทั่วไป
อื่น รวม
ปวดกล้ามเนื้อ 352 15 7 5 29 1 409
ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณที่ฉีด 301 20 6 4 31 0 362
ไข้ 229 18 4 6 29 0 286
ปวดศีรษะ 205 7 4 2 28 0 246
เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง 108 8 2 0 13 0 131
คลื่นไส้ 45 1 1 1 4 0 52
อื่นๆ 37 5 1 0 3 0 46
ท้องเสีย 20 2 0 0 2 0 24
ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง 16 1 0 0 5 0 22
อาเจียน 12 0 0 1 0 0 13
ผื่น 11 0 0 0 1 0 12
รวม 1,336 77 25 19 145 1 1,603
Sinovac Life Sciences
ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. 2564 ถึงวันที่ 19 ก.ย. 2564
อาการ บุคลากร
ทางการแพทย์
60 ปีขึ้นไป โรคประจำตัว เจ้าหน้าที่
อื่นๆ
ประชาชน
ทั่วไป
อื่น รวม
ปวดกล้ามเนื้อ 1,008 351 501 257 1,472 30 3,619
ปวดศีรษะ 868 499 440 241 1,538 37 3,623
ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณที่ฉีด 429 1,208 362 141 864 10 3,014
เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง 574 149 282 173 876 24 2,078
ไข้ 337 336 275 131 901 21 2,001
อื่นๆ 623 167 245 169 682 19 1,905
คลื่นไส้ 310 61 131 56 376 16 950
ท้องเสีย 80 34 74 39 257 8 492
ผื่น 166 41 70 37 185 9 508
ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง 38 38 45 27 162 2 312
อาเจียน 89 36 49 20 126 6 326
รวม 4,522 2,920 2,474 1,291 7,439 182 18,828
Sinopharm
ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. 2564 ถึงวันที่ 19 ก.ย. 2564
อาการ บุคลากร
ทางการแพทย์
60 ปีขึ้นไป โรคประจำตัว เจ้าหน้าที่
อื่นๆ
ประชาชน
ทั่วไป
อื่น รวม
ปวดศีรษะ 6 18 39 10 480 10 563
ปวดกล้ามเนื้อ 5 15 29 13 441 11 514
เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง 1 11 14 5 269 5 305
ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณที่ฉีด 1 11 16 3 245 3 279
ไข้ 1 9 17 6 236 3 272
อื่นๆ 2 8 10 5 183 3 211
คลื่นไส้ 0 7 11 1 131 3 153
ท้องเสีย 0 5 10 4 95 4 118
อาเจียน 0 4 5 0 51 2 62
ผื่น 2 4 4 0 37 4 51
ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง 0 5 4 2 39 0 50
รวม 18 97 159 49 2,207 48 2,578

กลุ่มเป้าหมายในการให้บริการฉีดวัคซีน Covid-19

ข้อมูลจาก MOPH Immunization

ประจำวันที่ 19 ก.ย. 2564
เป้าหมาย
ทั้งหมด
1,037,965
จำนวนการจอง
Slot
134,396
Queue
201,766
รวมทั้งหมด
336,162

Copyright 2021 © สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช