รายงานต่างๆที่เกี่่ยวข้อง

รายงานศักยภาพการรักษา
ลำดับ ชื่อรายงาน รายละเอียด #
1 แบบรายงานศักยภาพการดูแลผู้ป่วย แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 รายวัน ออกรายงาน
2 แบบรายงานการครองเตียง รายละเอียดการใช้เตียงรายวัน เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ออกรายงาน
3 จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 เขตสุขภาพที่ 11 รายงานสรุปข้อมูลผู้ป่วยโควิด-19 รายวัน เพื่อส่งเขตสุขภาพที่ 11 ออกรายงาน
4 แบบรายงานข้อมูลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 สรุปข้อมูลการครองเตียงผู้ป่วยโควิด-19 ตั้งแต่ 28 มิ.ย 64 ถึงปัจจุบัน เพื่อส่งศาลากลาง ออกรายงาน
5 แบบรายงานข้อมูล Home Isolation ของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายงานข้อมูล Home Isolation ของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 แยกรายอำเภอ ออกรายงาน
6 รายงานสรุประบบการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดนครศรีธรรมราช รายงานสรุประบบการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดนครศรีธรรมราช แยกรายอำเภอ ออกรายงาน
7 สถานการณ์เตียง จังหวัดนครศรีธรรมราช สถานการณ์เตียง จังหวัดนครศรีธรรมราช รายวัน ออกรายงาน
8 สรุปการรายงานสถานการครองเตียงทันเวลา สรุปการรายงานสถานการครองเตียงทันเวลา แยกรายโรงพยาบาล เฉพาะเจ้าหน้าที่
รายงานวัคซีน
ลำดับ ชื่อรายงาน รายละเอียด #
1 รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีนรายหน่วยบริการ รายละเอียดการฉีดวัคซีนรายหน่วยบริการ (รายบุคคล) ติดต่อ สสจ
2 รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีนแยกอำเภอ รายละเอียดการฉีดวัคซีนของประชากรในอำเภอ (รายบุคคล) ติดต่อ สสจ
3 รายงานข้อมูลวัคซีนคงเหลือ แสดงรายละเอียดข้อมูลวัคซีนคงเหลือ เฉพาะเจ้าหน้าที่
4 รายงานวัคซีนประจำวัน รายละเอียดวัคซีนประจำวัน เฉพาะเจ้าหน้าที่
5 รายงานสรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนกลุ่ม 608 รายสรุปการฉีดวัคซีนของประชากรกลุ่ม 608 เฉพาะคนในจังหวัดนครศรีธรรมราช แยกอำเภอ ออกรายงาน
6 รายงานสรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนในหญิงตั้งครรถ์ รายงานสรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนในหญิงตั้งครรถ์ รายโรงพยาบาล ออกรายงาน
7 รายงานสรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนในผู้ป่วย Covid-19 รายงานสรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนในผู้ป่วย Covid-19 รายอำเภอ ออกรายงาน
8 รายงานสรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนในเด็กนักเรียน รายอำเภอ รายงานสรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนในเด็กนักเรียน รายอำเภอ ออกรายงาน
รายงาน LAB
ลำดับ ชื่อรายงาน รายละเอียด #
1 รายงานผลการตรวจ ATK ในจังหวัดนครศรีธรรมราช (แยกรายอำเภอ) รายงานผลการตรวจ ATK ในจังหวัดนครศรีธรรมราช (แยกรายอำเภอ) ออกรายงาน
2 รายงานผลการตรวจ ATK ในจังหวัดนครศรีธรรมราช (แยกหน่วยงาน) รายงานผลการตรวจ ATK ในจังหวัดนครศรีธรรมราช (แยกหน่วยงาน) ออกรายงาน
3 รายงานผล ATK จากการค้นหาเชิงรุกและสถานพยาบาล (แยกรายสัปดาห์) รายงานผล ATK จากการค้นหาเชิงรุกและสถานพยาบาล จ.นครศรีธรรมราช (แยกรายสัปดาห์) ออกรายงาน
4 แนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อยืนยัน(RT-PCR)และผู้ติดเชื้อเข้าข่ายสงสัย(ATK) Covid-19 แนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อยืนยัน(RT-PCR)และผู้ติดเชื้อเข้าข่ายสงสัย(ATK) Covid-19 ระลอกเดือนมกราคม 2565 ออกรายงาน

Copyright 2021 © สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช