รายงานข้อมูลผู้เดินทาง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ล้างค่า

จำนวนผู้เดินทางเข้าจังหวัด

ตามช่วงวันที่กำหนด

14

จากพื้นที่

สีแดง

10

สีส้ม

3

ประเภทที่พัก

บ้านตนเอง/บ้านญาติ

7

โรงแรมที่พัก

5

เข้ามาโดยไม่พักค้าง

1

เดินทางโดย

เครื่องบิน

4

รถส่วนตัว/โดยสาร

9

เรือ

0

มาจากจังหวัด

ลำดับ มาจากจังหวัด จำนวน (คน)
1 กรุงเทพมหานคร 6
2 กระบี่ 3
3 สมุทรปราการ 3
4 สงขลา 1
5 1

มายังอำเภอ

ลำดับ มายังอำเภอ จำนวน (คน)
1 เมืองนครศรีธรรมราช 6
2 สิชล 3
3 ร่อนพิบูลย์ 2
4 บางขัน 1
5 ลานสกา 1
6 1

Copyright 2021 © สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช