รายงานผลการตรวจ ATK ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
Export

รายงานผลการตรวจ ATK ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย. 2565 ถึงวันที่ 26 ก.ย. 2565
อำเภอ ตรวจ ATK ตรวจ RT-PCR ตรวจหา
เชื้อทั้งหมด
ATK บวก
ไม่ส่ง PCR
ติดเชื้อ
ทั้งหมด*
Positive Negative Error Detected Not Detected Error
เมืองนครศรีธรรมราช 5 123 0 2 5 0 135 5 7
พรหมคีรี 0 7 0 0 2 0 9 0 0
ลานสกา 0 4 0 0 0 0 4 0 0
ฉวาง 0 2 0 0 3 0 5 0 0
พิปูน 0 0 0 1 2 0 3 0 1
เชียรใหญ่ 0 2 0 0 0 0 2 0 0
ชะอวด 0 1 0 1 0 0 2 0 1
ท่าศาลา 2 54 0 0 1 0 57 2 2
ทุ่งสง 1 48 0 0 3 0 52 1 1
นาบอน 0 5 0 0 0 0 5 0 0
ทุ่งใหญ่ 0 6 0 0 0 0 6 0 0
ปากพนัง 0 2 0 0 1 0 3 0 0
ร่อนพิบูลย์ 0 2 0 0 0 0 2 0 0
สิชล 0 3 0 2 60 0 65 0 2
ขนอม 0 0 0 0 11 0 11 0 0
หัวไทร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
บางขัน 1 28 0 0 1 0 30 1 1
ถ้ำพรรณรา 0 3 0 0 0 0 3 0 0
จุฬาภรณ์ 0 1 0 0 0 0 1 0 0
พระพรหม 0 2 0 0 1 0 3 0 0
นบพิตำ 0 7 0 0 0 0 7 0 0
ช้างกลาง 0 1 0 0 0 0 1 0 0
เฉลิมพระเกียรติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ต่างจังหวัด 1 13 0 0 4 0 18 1 1
รวมทั้งหมด 10 314 0 6 94 0 424 10 16
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมวลผลล่าสุด 27 ก.ย. 2565 เวลา 14:35 น.
* ติดเชื้อทั้งหมด หมายถึง ผู้ที่ตรวจ ATK แล้ว Positive และ ผู้ที่ตรวจ RT-PCR แล้ว Detect หากมีการตรวจาแล้วก่อนกน้า 10 วัน จะไม่นำมานับรวม
* ATK บวกไม่ส่ง PCR หมายถึง ผู้ที่ตรวจ ATK แล้ว Positive แต่ไม่มีการส่งตรวจ RT-PCR ภายใน 5 วัน

Copyright 2021 © สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช