รายงานผลการตรวจ ATK ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
Export

รายงานผลการตรวจ ATK ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 2565 ถึงวันที่ 20 พ.ค. 2565
อำเภอ ตรวจ ATK ตรวจ RT-PCR ตรวจหา
เชื้อทั้งหมด
ATK บวก
ไม่ส่ง PCR
ติดเชื้อ
ทั้งหมด*
Positive Negative Error Detected Not Detected Error
เมืองนครศรีธรรมราช 6 58 0 1 11 0 76 6 6
พรหมคีรี 0 6 0 0 0 0 6 0 0
ลานสกา 0 4 0 0 1 0 5 0 0
ฉวาง 0 3 0 8 1 0 12 0 8
พิปูน 0 2 0 4 2 0 8 0 4
เชียรใหญ่ 1 4 0 3 2 0 10 1 4
ชะอวด 0 2 0 2 2 0 6 0 2
ท่าศาลา 13 21 0 0 14 0 48 13 13
ทุ่งสง 5 68 0 2 10 0 85 5 7
นาบอน 0 4 0 0 1 0 5 0 0
ทุ่งใหญ่ 0 2 0 3 4 0 9 0 3
ปากพนัง 1 3 0 4 3 0 11 1 5
ร่อนพิบูลย์ 1 4 0 3 5 0 13 1 3
สิชล 2 8 0 10 30 0 50 2 12
ขนอม 0 0 0 1 6 0 7 0 1
หัวไทร 0 3 0 1 1 0 5 0 1
บางขัน 2 30 0 0 1 0 33 2 2
ถ้ำพรรณรา 0 4 0 0 0 0 4 0 0
จุฬาภรณ์ 0 1 0 0 1 0 2 0 0
พระพรหม 0 1 0 1 3 0 5 0 1
นบพิตำ 0 4 0 1 3 0 8 0 1
ช้างกลาง 0 7 0 2 2 0 11 0 2
เฉลิมพระเกียรติ 0 1 0 1 2 0 4 0 1
ต่างจังหวัด 16 53 0 2 8 0 79 16 6
รวมทั้งหมด 47 293 0 49 113 0 502 47 82
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมวลผลล่าสุด 21 พ.ค. 2565 เวลา 07:02 น.
* ติดเชื้อทั้งหมด หมายถึง ผู้ที่ตรวจ ATK แล้ว Positive และ ผู้ที่ตรวจ RT-PCR แล้ว Detect หากมีการตรวจาแล้วก่อนกน้า 10 วัน จะไม่นำมานับรวม
* ATK บวกไม่ส่ง PCR หมายถึง ผู้ที่ตรวจ ATK แล้ว Positive แต่ไม่มีการส่งตรวจ RT-PCR ภายใน 5 วัน

Copyright 2021 © สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช