คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 71/2564 เรื่อง แก้ไข เพิ่มเติม คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 11/2564 เรื่อง มาตราการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)]ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *